Stacja Częstochowa INFO

Piątek, 27 listopada 2015 r.
Stacja Częstochowa INFO - wiadomości, informacje, komentarze.
Switch to english version

FINANSE

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania przychodów z najmu w roku 2011

Uzyskane środki z wynajmu podlegają opodatkowaniu. Jaką formę opodatkowania można zastosować do przychodów osiąganych w ramach prywatnego najmu.

W roku 2011 podobnie jak w roku 2010 nie ma możliwości opodatkowania stawką liniową (19%) prywatnego najmu. Podatek liniowy przewidziany jest wyłącznie dla przychodów z działalności gospodarczej. Podatek z najmu można opłacać wg skali podatkowej albo w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgłoszenia dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Oświadczenie musi zostać złożone nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Rozpoczynając działalność w trakcie roku podatkowego - oświadczenie należy złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Przejście ze skali podatkowej na ryczałt

Jeśli podatnik, który rozliczał się w roku 2010 według skali podatkowej, chce aby w roku 2011 jego przychody były opodatkowane ryczałtem, musi złożyć oświadczenie w tym zakresie do 20 stycznia 2011 r. Podatnik, który w roku 2010 złożył oświadczenie o opodatkowaniu przychodów z najmu ryczałtem ewidencjonowanym i w 2011 roku nadal chce go opłacać, nie musi składać żadnego oświadczenia. Przejście ze skali podatkowej na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w zakresie przychodów z prywatnego najmu nie spowoduje utraty prawa do rozliczania straty z tego źródła przychodów. Rozliczenia tego można dokonywać już w trakcie roku podatkowego – na etapie obliczania ryczałtu za poszczególne miesiące roku podatkowego. Należy jednak pamiętać, że w danym roku można odliczyć nie więcej niż 50% kwoty straty.

Czy trzeba zawiadomić pracodawcę o przychodach uzyskiwanych z wynajmu mieszkania

Pracownik przyjmując się do pracy, składa pracodawcy oświadczenie PIT 2, z którego wynika m.in., że nie osiąga on dochodów z działalności gospodarczej oraz najmu opodatkowanych według skali podatkowej. Oświadczenie to upoważnia pracodawcę, do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o przysługującą w danym roku podatkowym ulgę. W przypadku wynajmu mieszkania i uzyskania w związku z tym przychodów należy powiadomić pracodawcę, jeśli dochody uzyskiwane z prywatnego najmu będą opodatkowane według skali podatkowej. Jeżeli od przychodów z najmu będzie opłacany ryczałt ewidencjonowany, nie trzeba zawiadamiać o tym fakcie zakładu pracy.

Oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Anna Nowak
Częstochowa 18 stycznia 2011 r.

ul. Orkana 20
Częstochowa
NIP: 573 000 00 00
Naczelnik I Urzędu Skarbowego

w Częstochowie


Oświadczenie
Na podstawie art. 9 ust. 1Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne(Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) oświadczam, że na 2011 r. wybieram opodatkowanie przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Anna Nowak