Stacja Częstochowa INFO

Wtorek, 29 marca 2011 r.
Stacja Częstochowa INFO - wiadomości, informacje, komentarze.
aktualnosci | finanse | kultura | felieton | sport
Switch to english version

Testament - rodzaje Wzór testamentu

Testament zawiera wolę tylko jednej osoby. Spadkodawca może przekazać swój majątek jednej osobie lub podzielić między kilku spadkobierców. Testament można w każdej chwili zmienić lub odwołać. Wystarczy spisać nowy dokument lub zniszczyć wcześniej sporządzony bądź usunąć z niego istotny dla ważności element, np. podpis.

warto przeczytać

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Osoby sprzedające nieruchomość często nie mają świadomości, że muszą część swoich środków ze sprzedaży przekazać urzędowi skarbowemu. Ilość przepisów i częste w ostatnich latach zmiany w prawie podatkowym sprawiają, że osoby, które na co dzień nie mają do czynienia z tym zagadnieniem mogą się zagubić.

Rachunek bankowy - osoby nieprowadzące działalności gospodarczej

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie mają obowiązku zgłaszania swoich rachunków bankowych w US.

...pozostałe artykuły finansowe »

Ile to kosztuje ?

Ceny artykułów w Twoim miescie...

Marchew[Tesco] - 1.98 pln,-

Ziemniaki[Lidl] - 2.98 pln,-

Cukier[Sportowa...] - 5.20 pln,-

W zależności od zaistniałych okoliczności kodeks cywilny przewiduje różne rodzaje testamentu.

testament - rodzaje (zwykły):

notarialny

Spisuje się go przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Oryginał pozostaje w kancelarii.

pisemny tzw. holograficzny

Spadkodawca sporządza go własnoręcznie - musi być podpisany i opatrzony datą. Z treści testamentu powinno jasno wynikać, komu i jaka część spadku przypada.

ustny tzw. urzędowy (alograficzny)

Oświadczenie zostaje złożone w obecności dwóch świadków i przedstawiciela administracji państwowej(wójta, burmistrza) albo kierownika stanu cywilnego. Oświadczenie spisane w protokole, odczytane w obecności świadków musi być podpisane przez spadkodawcę i świadków.

testament - rodzaje ( szczególny):

ustny

Zgodnie z art. 952 par.1 Kodeksu cywilnego, gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy, albo jeżeli na skutek szczególnych okoliczności jest niemożliwe lub bardzo utrudnione zachowanie zwykłej formy testamentu (jednej z trzech powyższych) spadkodawca oświadcza swoją wolę przy trzech świadkach. Obawa rychłej śmierci musi istnieć w chwili sporządzania testamentu. Świadkiem przy spisie testamentu nie może być osoba (art. 956 kodeksu cywilnego):

  • nie posiadająca zdolności do czynności prawnych,
  • niewidoma, głucha, niemowa,
  • nie umiejąca czytać i pisać,
  • osoba nie władająca językiem , w którym spadkodawca sporządza testament,
  • skazana prawomocnym wyrokiem za składanie fałszywych zeznań.

Świadkiem nie może być osoba, dla której w testamencie przewidziana jest jakakolwiek korzyść( art 957 par. 1 kodeksu cywilnego). Nie może być: małżonek, jego krewny lub powinowaci I lub II stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia. Niedopełnienie tych warunków czyni testament nieważnym. Ten rodzaj testamentu traci ważność po pół roku.

podróżny

Spisany podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym przed kapitanem statku. Art. 953 kodeksu cywilnego wymaga, aby wola testatora została spisana przez dowódcę statku lub jego zastępcę. Oświadczenie musi być odczytane i podpisane przez spadkodawcę, dowódcę oraz dwóch świadków. Testament podróżny może być również sporządzony, gdy statek stoi w porcie lub na lotnisku - podróż trwa od chwili wejścia na statek do chwili opuszczenia pokładu. Nie jest konieczne, by zaistniały dodatkowe przesłanki np. obawa utraty życia, stan niebezpieczeństwa itp. Testament traci moc z upływem sześciu miesięcy od momentu ustania okoliczności, gdy nie mogła być zachowana forma testamentu zwykłego np. koniec podróży.

wojskowy

Może być sporządzony wyłącznie w czasie mobilizacji lub wojny albo przebywania w niewoli. W myśl rozporządzenia w oparciu o art. 954 kodeksu cywilnego dopuszczalne są cztery formy testamentu wojskowego:

  • oświadczenie woli sędziemu wojskowemu,
  • oświadczenie w obecności dwóch świadków jednocześnie obecnych,
  • oświadczenie w obecności trzech świadków, gdy składający nie jest w stanie złożyć podpisu.,
  • w obawie rychłej śmierci oświadczenie swej woli wobec dwóch świadków niekoniecznie równocześnie obecnych.

wzór testamentu własnoręcznego(pisemny tzw. holograficzny) :

a)wzór testamentu własnoręcznego

Testament

Ja niżej podpisany Jan Nowak, urodzony..........zamieszkały w ............. przy ul................ legitymujący się dowodem osobistym nr..................... świadomy podejmowanej czynności i bez jakiegokolwiek przymusu oświadczam, iż do całości spadku po mnie powołuję moją żonę, Marię Nowak zamieszkałą w...............przy ul..................... .

Częstochowa, dnia...... Jan Nowak
 

b)wzór testamentu własnoręcznego z poleceniem

Testament

Ja niżej podpisany Jan Kowalski, urodzony.............zamieszkały w.............przy ul........... legitymujący się dowodem osobistym nr............... świadomy podejmowanej czynności i bez jakiegokolwiek przymusu oświadczam,że do całości spadku powołuję mojego syna Rafała Kowalskiego, urodzonego.................... .

W związku z powołaniem do dziedziczenia jedynego spadkobiercy testamentu Rafała Kowalskiego zobowiązuję go do ukończenia studiów na uniwersytecie zagranicznym na wybranym przez niego kierunku oraz do przeznaczenia w tym celu nabytego spadku. Taka jest moja ostatnia wola, którą wyrażam bez żadnego nacisku oraz w pełni świadomości.

Częstochowa, dnia...... Jan Kowalski

c)wzór testamentu własnoręcznego z wydziedziczeniem

Testament

Ja niżej podpisany Stefan Polak, urodzony.............zamieszkały w.............przy ul........... legitymujący się dowodem osobistym nr............... świadomy podejmowanej czynności i bez jakiegokolwiek przymusu oświadczam,że do całości spadku powołuję moją córkę Renatę Kubicką, urodzoną.................... .

Oświadczam ponadto, że testamentem tym wydziedziczam, tj. pozbawiam prawa do zachowku mojego syna Mateusza Polaka. Powodem wydziedziczenia jest dotkliwe pobicie mnie po rodzinnej sprzeczce. Na skutek pobicia nastąpiła znaczna utrata zdrowia. Syn wyjechał za granicę i nie utrzymuje ze mną żadnego kontaktu. Zawsze mogłem liczyć na pomoc i wsparcie ze strony córki Renaty Kubickiej, dlatego uczyniłem ją moim jedynym spadkobiercą. Oświadczam też, że nie przebaczyłem synowi.

Częstochowa, dnia...... Stefan Polak

wymogi dotyczące testamentu własnoręcznego (art.949 kodeksu cywilnego)

Spadkodawca musi napisać testament własnoręcznie i osobiście. Nie może go napisać na komputerze czy na maszynie do pisania. Nie może również podyktować swojej woli innej osobie. Musi to być oryginalny dokument, nie można uznać jego kserokopii, czy też uwierzytelnionych podpisów. Nieistotne jest jakim „ narzędziem piszącym”: ołówkiem, piórem, długopisem posługuje się testator i na jakim podłożu utrwala pismo. Testament może być nawet napisany kredą na murze.

Pismo zawierające ostatnią wolę nie musi być zatytułowane słowem testament. Prawo nie wymaga, aby był napisany w języku polskim. Możemy napisać w innym języku - warunkiem jest znajomość tego języka. W treści testamentu spadkodawca winien określić wyraźnie komu i jaka część spadku przypada. Testament musi posiadać czytelny podpis spadkodawcy, złożony pod treścią dokumentu - podpisany tylko imieniem jest nieważny. Każda poprawka musi być podpisana. Data ma istotne znaczenie, gdy spadkodawca sporządził kilka testamentów. Brak daty spowoduje, że nie będzie można ustalić, który jest ostatni. W takim przypadku sąd uzna wszystkie za nieważne. Data może być umieszczona w dowolnym miejscu pisma. Za testament można uznać list skierowany go określonego adresata. List ten musi spełniać wszystkie przesłanki testamentu własnoręcznego. Dopuszczalny jest podpis np. „Twoja matka”, czyli nie budząca wątpliwości identyfikacja spadkodawcy. Jeśli testament zaginął, sąd może uznać jego treść na podstawie zeznań świadków. Zalecana jest wówczas szczególna ostrożność - brak pisemnych dowodów może ułatwić ewentualne popełnienie nadużyć.

Uprawnienia do sporządzenia testamentu posiadają tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych - prawa takiego nie mają niepełnoletni oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo.

•Testament - rodzaje Wzór testamentu

Testament zawiera wolę tylko jednej osoby. Spadkodawca może przekazać swój majątek jednej osobie lub podzielić między kilku spadkobierców...czytaj więcej »

•Podatek od sprzedaży nieruchomości

Osoby sprzedające nieruchomość często nie mają świadomości, że muszą część swoich środków ze sprzedaży przekazać urzędowi skarbowemu...czytaj więcej »

•Spadek z długami - kolejność dziedziczenia

Nie lubimy myśleć o śmierci a szczególnie, gdy jesteśmy młodzi. I nagle dopada nas nieszczęście, w wypadku samochodowym ginie ktoś z naszej rodziny...czytaj więcej »